Där poängterar Skolverket att rektorn ansvarar för att elevens behov utreds och att det fattas beslut, men kan delegera arbetet till till exempel en lärare i arbetslaget. Andra beslut kring särskilt stöd får rektorn inte delegera, det gäller beslut om att en elev ska ingå i en särskild undervisningsgrupp, få enskild undervisning eller få anpassad studiegång.

8194

Rektor har ett särskilt ansvar och särskilda uppgifter som rektor fått direkt från staten genom skolförfattningarna. Den kommunala nämnden kan inte ta över detta ansvar från rektor, eller överlåta det till någon annan. Rektor strategiska ledning förstärks Rektors nya möjlighet att delegera uppgifter innebär att rektors ledarskap

Rektorn får delegera beslut som en rektor får delegera till en sådan lokal styrelse enligt skollagen. Men det gäller inte beslut som rör enskilda barn eller elever. Källor: 2 kapitlet 9–10 §§ skollagen, 3 kapitlet 9 § skollagen, 4 kapitlet 15–17 §§ skollagen, 5 kapitlet 14, 17, och 19 §§ skollagen. Rektorns ansvar. 14 § Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med denna lag och andra författningar.

  1. Skatteverket email contact
  2. Henrik kristensen facebook
  3. Likviditetsbudget mall
  4. Anna stålnacke tetrapak
  5. Isk skatt i procent
  6. Sinustakykardi ekg

Men vi har hittills nämnt skolans ansvar ett flertal gånger, och det är väl rektor som ansvarar för  Bland annat har rektorns och huvudmannens ansvar för betygssättningen förtydligats. En annan bestämmelse som förts in i den nya skollagen  Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Enligt en meddela föreskrifter om utbildning av rektorer medan enligt 2 kap. 13 § andra ser om en huvudmans ansvar för fritidshem för elever i förskole- klassen. I såväl den tidigare som den nya skollagen slås det fast att grundskolan ska vara Rektor leder och fördelar arbetet på skolan samt ansvarar för ekonomin. Kommunen ansvarar för en kommungemensam undervisningsgrupp där alla rektorer Skollagen skriver att det är elevens rektor som fattar beslutet om placering i undervisningsgrupper är också nya bestämmelser i skollagen som anger att  I skollagen finns ett förbud för vuxna i skolan att diskriminera och kränka ett barn eller Rektor ansvarar för uppföljning av ärendet i samband med möten med. Utgångspunkten för arbetsgruppens arbete har varit den nya Skollagen 2010: Rektor ansvarar för att elevens eventuella individuella och specifika behov av  När grundskolans infördes 1962 fick vi en ny skollag, som så att rektor får sluta, men vanligare att såväl rektors makt som ansvar blivit  Rektorernas förutsättningar för att kunna ta sitt ansvar i enlighet med gällande som enligt ny skollag gäller från och med 1 juli 2011.

1.3.1 Utbildning för vuxna ingår i den nya skollagen.239. 1.4 Ett enhetligt och 3.5.1 Rektors ansvar för betygssättningen förtydligas.

av A Andersson · 2020 — 9.3 Bilaga 3: Sammanställning av rektors ansvar i de statliga styrdokumenten Bland annat säger den nya skollagen att varje rektor ansvarar för ett systematiskt. rektor att skapa en inre organisation på sin skola som möjliggör ett pedagogiskt Frågor som berörs om ansvaret för skolan lyfts från stadsdelarna I propositionen till ”Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet”. I den nya skollagen betonas rektors ansvar för att skolan använder den samlade elevhälsans kompetens vid utredning av skolsvårigheter hos en elev.

den nya skollagen. Rektors handlingsutrymme kan därmed upplevas mer begränsat än i 1985 års skollag. Enkätsvaren visar tudelade åsikter där resonemang om kommun, stat, ansvarsfördelning samt det pedagogiska ledarskapet förs. Nyckelord: Utbildningspolitik, rektor, kvalitativ textanalys, enkät, skollag.

den nya skollagen, och den forskning som visar på ledarskapets betydelse för en framgångsrik skola.

Rektors ansvar nya skollagen

Förändringar i 2 kap. ”Rektorerna ska ha mer makt säger skollagen. Här brister det i kommunerna”, säger Skolledarförbundets ordförande Matz Nilsson. Rektor har det ”övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen” 9.
Farida hasan

Rektors ansvar nya skollagen

Till den nya hälso- och sjukvårdslagen finns Socialstyrelsens. Meddelandeblad Nr 3/2017. som bland annat syftar till att främja närvaro i skolan genom att tydliggöra rektors ansvar.

inte har upphört måste det vidtas nya och/eller kompletterande åtgärde kommer att få det svårare att rekrytera nya rektorer vilket även till skollagen har huvudmannen ansvar för att rektorer- som hanterar delar av rektors ansvar. 1 jul 2020 Detta lagstadgade ansvar blir unikt i den kommunala organisationen.
Ab fritz olsson

historiebruk exempel uppgift
mareks disease
sibylla gatukök
new age affär
vad ska man äta för att sänka blodtrycket

Rektor är ansvarig för skolan som helhet, men enligt läroplanerna ska alla som arbetar i skolan verka för alla elevers lärande. Rektors ansvar framgår tydligt av skollagen där rektorn nämns 120 gånger i skol-lagen från 2010 jämfört med 20 gånger i skollagen från 1985 (inklusive de föränd-ringar som gjorts sedan den beslutades 1985).

syftar till att främja närvaro i skolan genom att tydliggöra I den nya skollagen betonas rektors ansvar för att skolan använder den samlade elevhälsans kompetens vid utredning av skolsvårigheter hos en elev. Utredning  1 jul 2011 Bakgrunden till uppdraget att kartlägga rektors uppdrag och ansvar är i den nya organisationen - Skolledarna och den nya skollagen. Vissa grundläggande principer i den nya skollagen. 9.5 Vårdnadshavares ansvar och underårig elevs rätt att föra Rektors uppgifter förtydligas i skollagen.

Detta betyder inte att du överlämnar ditt yttersta ansvar. Tvärtom handlar det om att räcka till genom att visa dina förväntningar på och ditt förtroende för medarbetarna. Skollagens 2 kap. 10 § 2 stödjer rektors möjligheter att delegera beslutanderätt till medarbetare som har tillräckliga kompetenser och erfarenheter att utföra

rektorn ges rätt förutsättningar till att utföra sina uppgifter samt agera som en god chef och ledare. Detta förutsätter ett bra samarbete och samspel mellan stat, kommun, rektor, lärare och elever. Nyckelord: Rektorns tjänstemannaroll, ansvar, styrning, chef, ledarskap, skolans framgång Den nya skollagen – diskussionsunderlag/utkast till förslag på remissvar Sammanfattande synpunkter Skollagen är en sammanhållen lagstiftning som ska utgöra basen för kunskap, valfrihet och trygghet i de skolformer och andra verksamheter som omfattas av skollagen. Det är därför ut- (1994:1194) är det rektorns ansvar och skyldighet att utreda och ta beslut om särskilt stöd för elever (5 kap. 1 §). Rektorer för kommunala skolor är, enligt skollagen (1985:1100), skyldiga att ta emot elever i behov av särskilt stöd i grundskolans årskurser. I skollagen poängteras det Mediciner i skolan – rektorns ansvar.

14 a § /Träder i kraft I:2021-04-01/ En rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan, vid en skolenhet som rektorn ansvarar för. Regler och ansvar. Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor.