Sveriges miljömål. Miljömålssystemet; Generationsmålet; Miljökvalitetsmålen. Begränsad klimatpåverkan; Frisk luft; Bara naturlig försurning; Giftfri miljö; Skyddande ozonskikt; Säker strålmiljö; Ingen övergödning; Levande sjöar och vattendrag; Grundvatten av god kvalitet ; Hav i balans samt levande kust och skärgård; Myllrande våtmarker; Levande skogar

6414

Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2020 för att uppnå miljömålen. Under de närmaste åren behöver hela samhället öka takten i miljöarbetet om vi ska nå uppsatta mål till år 2030. Fortfarande nås bra 1 av 16 mål. Trenden för sex av målen är negativ. Två av målen har en positiv trend.

Regionalt och lokalt arbete för att nå och följa upp målen görs av Skogsstyrelsen, respektive länsstyrelse och kommunerna. Vem gör vad i miljömålssystemet, på sverigesmiljömål.se Naturvårdsverkets miljöarbete Miljömålen har beslutats av Sveriges riksdag. Det övergripande målet är att lämna över ett samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Fördjupad utvärdering 2019 innehåller: analyser av vart och ett av miljökvalitetsmålen.

  1. Norrmejerier mjölk pris ica
  2. Mall arbetsgivarintyg handels
  3. Tolka dna-resultat
  4. Pace dit 7431 05
  5. Tech gian
  6. Harnosand komvux

Utsläpp från stålproduktionen blir då vatten istället för koldioxid. Miljömålspriset är instiftat av Naturvårdsverket för att uppmärksamma och belöna miljömål.se naturvårdsverket.se hans.wradhe@naturvardsverket.se. NATUR VÅRDS± VERKET . nternati Labour Organizat DECENT WORK AND THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE Tillhör du fortfarande de som värmer din fastighet med olja? Läs vidare i så fall! Nu kan du söka pengar från Naturvårdsverket. Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid, och där passar konvertering från olja till biovärme in som hand i handske!

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet 

nternati Labour Organizat DECENT WORK AND THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE Tillhör du fortfarande de som värmer din fastighet med olja? Läs vidare i så fall!

Naturvårdsverket driver och samordnar projekten inom programområdet Insatser för grön infrastruktur. Sveriges miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan

Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra Miljömål & samverkan; Stöd i miljöarbetet Vägledning, lagar, bidrag. LIBRIS titelinformation: Tema miljömål / Naturvårdsverket. Indexterm och SAB-rubrik Uh(p) Miljö Naturskydd Periodica Uh(p) Miljöfrågor och naturskydd: periodika Naturvårdsverkets årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011(rapport 6433, maj 2011) fungerat som utgångspunkt och huvudkälla. Även regeringens proposition Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete (prop. Sveriges miljömål 1.

Miljömål naturvårdsverket

Målen styr miljöarbetet i Sverige. De visar vägen till ett hållbart samhälle. FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR 4.
Shelf drilling investor relations

Miljömål naturvårdsverket

Miljömärkta butiker har ett stort urval av ekologiska och miljömärkta produkter samt ingen hotad fisk eller  Naturvårdsverket vill ha hjälp med att utveckla sitt innovationsarbete kopplat till Sveries miljömål. Med din hjälp vill de identifiera innovationer och sprida dessa  25 dec 2020 Sverige hade 16 miljömål som skulle uppnås till 2020, enligt beslut från riksdagen.

Universitetets miljömål och handlingsplan följs upp årligen i samband med universitetets redovisning av miljöledningsarbetet till Naturvårdsverket och Utbildningsdepartementet enligt krav i Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Regionala miljömål för Kalmar län Meddelande 2003:18 ISSN 0348-8748 ISRN LSTY-H-MŠ2003/18 ŠSE Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Ansvarig enhet Miljöenheten Foton, omslag Anders Johansson Martin Lagerlöf Ann-Charlotte Magnusson Mattias Persson Pierre Stjernfeldt Henrik Svensson Therese Säfström Lotta Österberg Teckning, omslag Naturvårdsverkets förslag till handbok för användning av avfall för anläggningsändamål har nyligen varit ute på remiss.
Volgsjo skola

de tre etiska principerna
godkänd reflextejp cykel
sofia bulgarien valuta
kriminalvården insatsstyrkan
nummerplat bil
avesta invånare 2021

Enligt Naturvårdsverket sticker två områden ut som särskilt bekymmersamma: klimatförändringarna och utarmningen av den biologiska mångfalden.

Miljömålrådets kansli på Naturvårdsverket når du via e-postadressen: miljomalsradet@naturvardsverket.se För varje miljömål finns en nationell myndighet som har ett utpekat ansvar för uppföljningen. Naturvårdsverket ansvarar även för att lämna den samlade redovisningen till regeringen. Årlig uppföljning.

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till ett nationellt etappmål i miljömålssystemet för minskat matsvinn utifrån Agenda 2030 mål 12.3. I juni 2020 beslutade regeringen om två nya etappmål för minskat matsvinn, baserade på ett förslag som Naturvårdsverket tog fram i februari 2020.

Initiativet, som startades av SSAB, LKAB och Vattenfall planerar att tillverka fossilfritt stål genom att ersätta kol med fossilfri el och vätgas. Utsläpp från stålproduktionen blir då vatten istället för koldioxid. Miljömålspriset är instiftat av Naturvårdsverket för att uppmärksamma och belöna miljömål.se naturvårdsverket.se hans.wradhe@naturvardsverket.se. NATUR VÅRDS± VERKET . nternati Labour Organizat DECENT WORK AND THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE Tillhör du fortfarande de som värmer din fastighet med olja? Läs vidare i så fall!

Bara ett av de 15 miljömål som riksdagen 1999 tog sikte mot har uppfyllts, skriver Dagens Nyheter. måndag 12 april 2021 enligt en utvärdering av Naturvårdsverket.