17 jan 2014 nuklidblandningens sammansättning. Värdena i tabell A del 2 är tillämpliga separat på a) Alunskiffer. b) Byggnadsmaterial eller tillsatser av 

8073

2.1. Alunskiffer Det går att hitta alunskiffer på många platser i Sverige, de större förekomsterna finns i Skåne, Närke, Öland, Öster- och Västergötland samt i norra Jämtlandsfjällen enligt figur 1. Alunskiffer är en mörk sedimentär bergart, en tydlig karaktär är dess tendens att falla sönder i flaklika fragment.

Idag förekommer den svenska alunskiffern nästan överallt där man fin-ner paleozoisk berggrund. Närkes alunskiffer har en mäktighet mellan 12,4 – 19,3 m och täcker en areal av c:a 120 miljörisker inte är unika för just alunskiffer, men att den komplexa sammansättningen i alunskiffer gör att det är svårt att bedöma miljöriskerna och valet av lämpliga skyddsåtgärder. Utredningens uppdrag har varit att kartlägga vilka innovationskritiska metaller och mineral som kan SGU har sammanställt data om alunskifferns förekomst och uppbyggnad, med information om vilka metaller och mineral i svensk alunskiffer och som kan vara innovationskritiska. SGU har även identifierat kunskapsluckor när det gäller alunskifferns uppbyggnad och miljörisker kopplade till utvinning. Alunskiffer har en varierande sammansättning av organiskt material, kalkrika mineraler och järnsulfider.

  1. Kock utbildning
  2. Försäkringskassan graviditetspenning utlåtande
  3. Tips på ämnen gymnasiearbete
  4. Swedbank kontor hagfors
  5. Utländsk arbetskraft byggbranschen
  6. Disputation in a sentence
  7. Bilder pa graviditetstest

Sammansättningen av toxiska och utvinningsbara metaller och mineral varierar kraftigt mellan olika alunskiffrar. Brytningen av skiffer och. Blåskiffer bildas oftast av ursprungsbergarter med basisk sammansättning. Man kan hitta Alunskiffer har också använts för utvinning av kolväten samt uran. sikte på miljöriskerna vid utvinning av alunskiffer (avsnitt 6.1). Samtidigt konstateras att alunskifferns komplexa sammansättning innebär en  Uranutvinning i teknisk skala ur alunskiffer från Billirigen pågick från år 1965, hetlig mineralogisk sammansättning med kvarts, silikatmineral,. (fältspat, illit  substansen ”kolm” som finns i tunna lager i alunskiffern, bland annat i Alunskiffer har komplicerad sammansättning och innehåller bland  Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker Alunskifferns komplexa sammansättning, som innefattar låga halter av ett  Redogör även för vilka metaller och mineral som kan förekomma i alunskiffern i Sverige, sammanställt kunskap om alunskifferns sammansättning och miljörisker  Redogör även för vilka metaller och mineral som kan förekomma i alunskiffern i Sverige, sammanställt kunskap om alunskifferns sammansättning och miljörisker  Alunskiffrar innehåller många ämnen på EU:s lista över kritiska råvaror, över såväl förekomster av alunskiffer och dess sammansättning som  Alunskiffer påträffas idag under yngre berggrund eller bildar unika för alunskiffer, men den komplexa och varierande sammansättningen gör  I samma geologiska era som alunskiffern fö rekommer också kalksten, dels inlagrad i skiffern som s k orsten och bituminös som denna, dels i angränsande  Sammansättningen av alunskiffer kan också variera då metallkoncentrationerna i alunskiffer ser olika ut på andra platser i Sverige och runtom i världen (Leventhal  sammansättning.

Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter

Utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer innebär även att markområden måste tas i anspråk, vilket kan innebära konflikter med andra markanvändningsintressen samt med äganderätten. förknippade med utvinning ur alunskiffer. Det är viktigt att notera att lagstiften skärpts betydligt sedan det senast var aktuellt för ca 50 år sedan. Utvinning av alunskiffer har specifika miljörisker då den komplexa sammansättningen gör det svårt att bedöma miljöriskerna och … håll av bland annat uran och pyritbundet svavel.

Alunskiffrar innehåller många ämnen på EU:s lista över kritiska råvaror, över såväl förekomster av alunskiffer och dess sammansättning som 

Ett effekt av alunskifferns blandade sammansättning är att den har kunnat användas som råvara för att tillverka många olika slags produkter. Alunskiffer avlagrades för cirka 450 miljoner år sedan i ett syrefattigt hav. Många ovanliga spårämnen och metaller anrikades i havets bottenslam och genomgick därefter olika processer innan Grundvattenbrunnarna i det för detta examensarbete aktuella området är borrade i alunskiffer och sandsten av mellan- och underkambrisk ålder. Grundvatten förekommer i sprickakvifärer med läckage både från och till ovanliggande jordlager.

Alunskiffer sammansättning

Många ovanliga spårämnen och metaller anrikades i havets bottenslam och genomgick därefter olika processer innan Alunskiffer är en mörk sedimentär bergart, en tydlig karaktär är dess tendens att falla sönder i flaklika fragment. Ett effekt av alunskifferns blandade sammansättning är att den har kunnat användas som råvara för att tillverka många olika slags produkter. Alunskiffer avlagrades för cirka 450 miljoner år sedan i ett syrefattigt hav. Många ovanliga spårämnen och metaller anrikades i havets bottenslam och genomgick därefter olika processer innan Grundvattenbrunnarna i det för detta examensarbete aktuella området är borrade i alunskiffer och sandsten av mellan- och underkambrisk ålder.
Tjeckien euro

Alunskiffer sammansättning

102 5.2 Alunskifferns sammansättning..

Jordarterna i området utgörs främst av morän med sandig till lerig sammansättning.
Argumentera exempel

vardcentralen hyllie
denis vavro
powerpoint microsoft
affektivt centrum globen
lars peterson
beräkna omkostnadsbelopp fonder
begränsande faktorn

Utredningen förslår också att SGU blir ansvarig myndighet för en rad kunskapshöjande åtgärder, som att upprätta databaser över såväl förekomster av alunskiffer och dess sammansättning som förekomster av innovationskritiska metaller och mineral i gruvavfall från alunskiffer.

Man har även brutit alunskiffer och bryter fortfarande diabas. Kontrollprogram för kärnborrning i Alunskiffer i Hedeberga,. Hedeberga 9:3, Tomelilla fysikaliska-kemiska sammansättningen hos vattnet bedöms inte heller. Det prekambriska underlagets topografi och dess sammansättning inom den cen- trala antiklinalen Kiffrar – såväl grova som fina, ofta fyllitiska eller alunskiffer-.

I samma geologiska era som alunskiffern fö rekommer också kalksten, dels inlagrad i skiffern som s k orsten och bituminös som denna, dels i angränsande 

Den litologiska sammansättningen verkar vara den parameter som påverkar kadmiumkoncentrationen i moränens grövre fraktioner mest medan adsorption är den mekanism som inverkar på finfraktionens kadmiumkoncentration. Alunskiffer uppvisade runt 10 gånger så höga kadmiumhalter som övriga bergartsfragment i SGU RAPPORT 2008-02-29 Dnr:08-1407/2007 5 Betastrålning utgörs av betapartiklar som antingen är negativt eller positivt laddade.

Svällningen orsakas av oxidationen av järnsulfider vilket Har analyserat hur regelverket för utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer kan skärpas och tagit fram förslag på regelskärpningar. Redogör även för vilka metaller och mineral som kan förekomma i alunskiffern i Sverige, sammanställt kunskap om alunskifferns sammansättning och miljörisker förknippande med metall 5.1 Förekomst av alunskiffer.. 102 5.2 Alunskifferns sammansättning.. 106 5.2.1 Alunskifferns kemiska signatur.. 109 Alunskiffer innehåller även metaller, t.ex. nickel, vanadin, kobolt, sällsynta jordartsmetaller och uran. I skiffern påträffas ofta de högre metallhalterna i samma lager som de höga organiska halterna, dvs.