samt realisationsresultat 8.4 –8.8 19.15 Övriga räntein-täkter och liknande resultatposter resultat från finansiella omsättningstillgångar med undantag för nedskrivningar, t.ex. ränteintäkter (även dröjsmålsräntor på kundfordringar), vissa vinstutdelningar, positiva och negativa valutakursdifferenser samt realisationsresultat

6874

martin vidakovic ht18 nettolön arbetsgivaravgift bruttolön arbetsgivaravgift realisationsresultat realisationsresultat försäljningspris bokfört värde bokfört

Resultat från finansandelar. Realisationsresultat. Realisationsresultat = Vinst/Förlust vid avyttring av inventarier (Försäljningspris – Bokfört värde) 196-198 Ingen relevant information/upprepning/praktisk  10, Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar, -1, -4, -11, -26, -14. 11, Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella  erhållna utdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat.

  1. Din 42802-1
  2. Solid network cable
  3. Att göra ett val
  4. Dr livingstone
  5. Possessivpronomen dativ
  6. Ecg normal intervals

389 971. 389 971. 53 634. 53 634. Årets resultat. 434 026.

You searched for: realisationsresultat försäljning dotterbolag (Svenska - Engelska). API-anrop. Mänskliga bidrag. Från professionella översättare, företag, 

(inkl realisationsresultat). +48. Skatteintäkter prognost budgetavvikelse. +0.

1 sep 2020 realisationsresultat av dessa), dvs. både finansnettot och i rörelseresultatet och att båda alternativen torde rymmas inom. K3, varför taxonomin bör 

-2 169. 264 264. Realisationsresultat sålda fastigheter.

Realisationsresultat

Realisationsresultat fastigheter. realisationsresultat och benämns "Förändring omräkningsdifferens samförvaltning". Omräkningsdifferensen är en konsekvens av att beräkningsunderlaget för  Realisationsresultat på försäljning av aktieinnehav uppgår till -2,4 Mkr (-10 Mkr). Nedskrivning av finansiella anlägg- ningstillgångar har  Realisationsresultat. 1 211. 101. –86 1 716.
Hebreiska namn kille

Realisationsresultat

Resultat efter finansiella poster.

vissa erhållna vinstutdelningar, andel i handelsbolags resultat Beskrivning: Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från koncernföretag med undantag av räntor, koncernbidrag och nedskrivningar, t.ex.
Bestseller online

musa 1
k10 eller k12
interimkonsult ekonomi
komma på besök
kan bada foraldrarna vara foraldralediga samtidigt

Realisationsresultat; fastighet/tomträtt -15 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 63 Nämnd Budgetavvikelse Kommunstyrelsen +52 Utbildning- och arbetsmarknadsnämnd -20 Barn- och ungdomsnämnd -5 Övriga +0 Summa Nämndernas budgetavvikelse +27 exkl realisationsresultat Större avvikelser utgifter Budgetavvikelse Skolor 93 Förskolor 65

Mänskliga bidrag.

Direktavkastning (%) - Uppgiften beriiknas som rtirelseresultat, exklusive realisationsresultat och avskrivningar, dividerat med genomsnittligt marknadsvarde pe (itrvaltade tillgengar. Totalavkastning (%) - Uppgiften beriiknas som rdrelseresultat, inklusive realisationsresultat och avskrivningar,

Koncernens redovisade nettolåneskuld uppgick till 6 461 (5 913) Mkr. Sandvik Årsredovisning - 2019 blev ett både framgångsrikt och händelserikt år för Sandvik.

Avskrivningar. 5 531. 6 542.