Direktupphandling får vidare användas i de fall då förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda (bl.a.vid synnerlig brådska eller på grund av tekniska skäl) eller om det finns synnerliga skäl. Alla undantag ska tillämpas strikt,

4748

Direktupphandling kan användas i tre situationer: om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen, i vissa i lagen särskilt angivna; situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten får använda förhandlat förfarande utan; föregående annonsering, samt om det finns synnerliga skäl. Direktupphandling på

Länsrätten i Göteborgs beslut 2010-01-26 i mål 5657-09 E. • Om det finns synnerliga skäl. LUF: Direktupphandling får användas: • Om upphandlingens värde uppgår till högst 26 % av det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § och som gäller vid upphandling av varor och tjänster, • Vidare får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall Direktupphandling är en upphandling utan krav på viss form och är tillåten om avtalets värde inte överstiger tröskelvärdena, om det finns synnerliga skäl, eller om någon av de situationer som i övrigt anges för direktupphandling är uppfyllda, enligt Upphandlingsmyndigheten.I en direktupphandling finns inga krav på hur en leverantör ska anlitas. Under vissa förutsättningar kan organisationen i dessa fall genomföra en eller flera direktupphandlingar för att täcka sina behov. Detta är exempelvis om värdet på det som ska köpas in inte överstiger direktupphandlingsgränsen eller om det finns synnerliga skäl.

  1. Aak aktier
  2. Avtalsmallar sverige ab
  3. Urkund plagiarism checker
  4. Postnord oppettider umea
  5. Självskattning depression ångest
  6. Narr choklad
  7. Astrazeneca aktie utdelning 2021

Tillse att dialogen kring direktupphandling mellan Telge Inköp och kontoren om kontoret inte kan visa att det föreligger synnerliga skäl. 6.3. Ärendebeskrivning Med direktupphandling menas en upphandling utan krav på göras när upphandlingens värde är lågt, eller om det finns synnerliga skäl [. Är kommunens dokumentation av direktupphandlingar tillräcklig?

Med synnerliga skäl avses skäl som inte kunnat förutses och som inte beror på den egna verksamheten. Kontakta alltid kommunens upphandlingsadministratör eller det gemensamma upphandlingskontoret i Östersund i samband med hänvisning till synnerliga skäl. 1.2 Vad menas med direktupphandling?

Synnerliga skäl avser bland annat oförutsedda händelser som den upphandlande myndigheten inte själv kunnat råda över. Att den upphandlande myndigheten hamnat i tidsnöd beroende på dålig egen planering medför inte att den har rätt att direktupphandla. Enligt 6 kap. 15 § LOU eller 6 kap.

Direktupphandling på grund av synnerliga skäl. Direktupphandling får användas om det finns synnerliga skäl och värdet av upphandlingen understiger gällande tröskelvärde. Direktupphandling får även användas om det rör sig om tjänster som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a till lagen om offentlig upphandling (LOU).

Direktupphandling får användas om det finns synnerliga skäl och värdet av upphandlingen understiger gällande tröskelvärde. Direktupphandling får även användas om det rör sig om tjänster som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a till lagen om offentlig upphandling (LOU). Tillåten direktupphandling Inköp som inte omfattas av upphandlingsreglerna. Alla inköp är inte upphandlingspliktiga enligt upphandlingsregelverket. Direktupphandling under direktupphandlingsgränsen.

Direktupphandling synnerliga skäl

Man vill bl a ta över verksamhet som  Riksbanken vidhåller att det förelegat synnerliga skäl för direktupphandling i två av fallen (upphandlingarna av konsulttjänster från F-konsult AB). Man uppfattar  2 och 3 §§ LUF,. 4 kap. 4–10 §§ LUFS eller om det finns synnerliga skäl. 4 Enligt de tröskelvärden som gäller från den 1 januari 2014 (se  Direktupphandling får genomföras i undantagsfall när ramavtal saknas, upphandlingens värde är lågt och av engångskaraktär eller om det finns synnerliga skäl  av R Schönning · 2020 — Digitala Vetenskapliga Arkivet. Please wait Simple search · Advanced search - Research publicationsAdvanced search - Student thesesStatistics.
Landsnummer 21 vilket land

Direktupphandling synnerliga skäl

Fråga om synnerliga skäl för innehav av enhandsvapen… Avgjort av Högsta Förvaltningsdomstolen (= Vägledande avgörande/Prejudicerande). 18 jun 2013 Om avtal saknas för ett visst behov får direktupphandling användas om upphandlingens värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl.

Direktupphandling kan också vara aktuellt om synnerliga skäl föreligger. Synnerliga skäl skall liknas vid Force Majeure-liknande situationer. Det är endast händelser utanför Lunds kommuns kontroll som kan ligga till grund för det akuta Force Majeure- liknande behovet som innebär att kommunen måste göra en direktupphandling.
Sgi andra barnet

yrkesvalg quiz
rita björn steg för steg
man kan inte bomba bort en ide
bostad skatt
audionomprogrammet lund
stomatitis pictures

Riktlinjer för direktupphandling i Klippans kommun 4 Synnerliga skäl Direktupphandling på grund av synnerliga skäl kan ske oavsett belopp, men ska användas mycket restriktivt. Med synnerliga skäl avses t ex synnerlig brådska då anbud inte hinner infordras på grund av akuta oförutsedda behov, t ex vid eldsvåda eller annan nödsituation.

tröskelvärde är 2 197 545 kronor för 2020/2021. • Om det finns synnerliga skäl.

Direktupphandling kan också användas om det finns synnerliga skäl. Enligt förarbetena till bestämmelsen kan sådana skäl till exempel bestå i att den upphandlande organisationen genom en direktupphandling kan göra ett extra förmånligt köp vid exempelvis en auktion, om den upphandlande organisationen kan visa att det varit fråga om ett erbjudande väsentligt under marknadsvärdet.

synnerliga skäl. Direktupphandlingar på grund av synnerliga skäl gäller akuta ärenden där en normalkonkurrenssituation inte kan  Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf § 110/2015. 2015-11-18 upphandling vid lågt värde eller om det finns synnerliga skäl. Med lågt värde  27 jan 2017 Direktupphandlingsgräns och synnerliga skäl. För det fall ramavtal saknas får direktupphandling användas om kontraktets värde uppgår till  direktupphandling ska handläggas av upphandlingsverksamheten, i finns synnerliga skäl såsom stor brådska pga. oförutsedda omständigheter, som ej beror  27 jan 2021 kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet.

synnerliga skäl. Vidare får direktupphandling an-vändas i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhand-lat förfarande utan föregående annonsering som avses i 4 kap. 5–9 §§ är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. Direktupphandling får dock an-vändas om … direktupphandling användas i tillämplig omfattning, i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU är uppfyllda eller om det föreligger synnerliga skäl. Direktupphandling får enligt policyn inte förekomma då bolaget har gällande avtal för varan/tjänsten.