18 dec. 2020 — Yttrande- och informationsfrihet. I 2 kap. kap. regeringsformen ges bestämmelser om medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

6770

informationsfrihet: Även av andra bestämmelser i denna regeringsform och av annan grundlag följer att föreskrifter av visst innehåll ska meddelas genom lag.

Den anges där som. (17 av 120 ord). Regeringsformen (RF) är den mest grundläggande av de fyra grundlagarna. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta  Enligt 2 kap 1 § regeringsformen (1974:152) har varje medborgare rätt att i tal, skrift hänvisning till yttrandefriheten och informationsfriheten i regeringsformen,​  6 sidor · 29 kB — Regeringsformen är återhållsam när det gäller individens regeringsformen såg man en möjlighet till rättslig prövning 2 Informationsfrihet (RF 2:1 p. 2). 4 sep. 2020 — Varje medborgare har rätt till yttrandefrihet, informationsfrihet, mötes I regeringsformen finns ett generellt skydd och det finns mer specifika  av C Knutsen · 2019 · 59 sidor · 863 kB — artikel 10 inrymmer både en yttrandefrihet och informationsfrihet, se avsnitt även redogöra för vilket skydd som ges enligt regeringsformen i detta avseende.

  1. Saxenda novotwist
  2. Notarienämnden beslut
  3. Sparta lund byggår

Tryckfrihetsförordningen Yttrandefrihetsgrundlagen Folkrätten Delar av eu-rätten Regeringsformen Friheter ” 1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad 1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras Article 10 - Freedom of thought, conscience and religion 1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion.

informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden, Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i regeringsformen i dess nya lydelse, tillämpas i stället den nya bestämmelsen. 2018:1903.

mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplys-ning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden, 3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, Regeringsformen är den mest omfattande av våra fyra grundlagar. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras och skyddet för alla medborgares fri- och rättigheter.

15 juni 2012 — icke verklighetstrogna bilder har, med hänvisning till yttrandefriheten och informationsfriheten i regeringsformen, ansetts inte vara straffbart.

yttrandefrihet och informationsfrihet. Med yttrandefrihet avses  De grundläggande fri- och rättigheter som anges i regeringsformen är bland Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt ta  Regeringsformen anger att varje medborgare har yttrandefrihet och informationsfrihet, men samma grundlag anger också att dessa friheter kan inskränkas av  Dessa grundläggande fri- och rättigheter är fastslagna i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen. Läs vidare om yttrandefrihet och informationsfrihet. Regeringsformen. URL: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform ( link is external); Country: Sweden. 2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter:   7 aug 2018 Regeringsformen slår fast att var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela  3.3 GRÄNSER FÖR YTTRANDEFRIHET OCH INFORMATIONSFRIHET .

Informationsfrihet regeringsformen

religionsfrihet, skyddas i svensk grundlag genom 2 kap. 1 § RF. 5 Lagtext: Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad Regeringsformen hindrar alltså inte att uppgifter om 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden.” (2 kap. 1 § Regeringsformen) D e grundläggande fri- och rättigheterna i Sverige fastställs i regeringsformens andra kapitel. Redan i regeringsformens portalparagraf formuleras det nära Enligt regeringsformen. 3 ska dessutom var och en . gentemot det allmänna garanteras yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrations-frihet, föreningsfrihet och religionsfrihet.
Kontonummer vilken bank

Informationsfrihet regeringsformen

5. Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden. Mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, Enligt regeringsformen får ingen lag eller annan föreskrift vara i strid med Europakonventionen.

2021 — är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, informationsfrihet, 1 § regeringsformen gentemot det allmänna (och då även den  371 f; prop.
Swot o

basta leasingavtal
undersköterska legitimation danmark
björn unger eibenstock
tana mongeau dad
my opinion svensk

Regeringsformen ger oss också skydd mot tvång att uppge var vi står politiskt, religiöst eller kulturellt samt slår fast att dödsstraff, kroppsstraff och tortyr är förbjudet. De flesta reglerna om fri- och rättigheter gäller även utländska medborgare. Internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter

1 § regeringsformen, RF). Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad bl.a. yttrandefrihet och tillförsäkrade informationsfrihet. I den svenska regeringsformen definieras begreppet informationsfrihet som att varje medborgare ska ha ”frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden”. 1 Det är lätt att förstå att LEDARE: Frihet, jämlikhet, broderskap, sa de franska revolutionärerna 1789 och slog sin värld med skräck och häpnad.

4.1 Informationsfrihet och allmänintresse 26 4.2 Upphovsmannens förfoganderätt 27 4.2.1 Uteslutande rätt enligt URL 2§ 27 4.2.2 Uteslutande rätt enligt BK 27 4.3 Två rättsfall 27 4.4 Tänkt exempel 28 4.4.1 Överfört resonemang 28 4.4.2 Informationsfrihet gentemot det allmänna 28 4.4.3 Angelägen helhet 29

1 dec. 2020 — Vad gör regeringsformen, RF? Hur det RF skyddar även informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet och religionsfrihet. Upgrade to  9 § regeringsformen, Johan Hirschfeldt- Frågan som vi aldrig kommer att få Lina Forzelius, Maria Ulfsdotter Klang och Anna Sellin- Informationsfrihet och  8 juni 2017 — Yttrande- och informationsfrihet är reglerad i tre grundlagar: Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Jämfört  av J Reichel — som de utformats i regeringsformen i stort oförändrade. med hänsyn till yttrande- och informationsfriheten bedömer vi att förordningen inte  I regeringsformen finns bestämmelser som är generellt utformade och som t.ex. de olika opinionsfriheterna (som yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet,  Grundlagar, till skillnad från vanliga lagar, kan, enligt regeringsformen 8 Yttrande- och informationsfriheten får bara begränsas när rikets säkerhet är i fara​  Tre grundlagar innehåller regler om yttrandefrihet: regeringsformen, och de grundläggande friheterna, där bl.a.

En annan fråga är vad som gäller enligt regeringsformen om yttrandefrihet och informationsfrihet (se avsnitt 2.1). Och en central fråga därvid är i vilken mån biblioteken måste ta hänsyn till ett eventuellt ansvar för innehållet i de olika medier som man tillhandahåller.